Convocatòria ple municipal

09-Mayo-2024

Dilluns, 13 de maig a les 19.00 h.
Sala plens - Ajuntament de Capdepera (no admet participació a distància).

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 11/04/2024 i 30/04/2024
2. Sorteig Meses Electorals del Parlament Europeu
3. Expedient 7166/2023. Drets i Deures Retributius. (carrera professional Ajuntament de Capdepera i Organisme Autònom del Castell de Capdepera)
4. Expedient 2780/2024. Modificació de Crèdits. Transferència de Crèdit entre diferent àrea de despesa
5. Expedient 2779/2024. Modificació de Crèdits. Suplement de crèdit
6. Expedient 2944/2024. Modificació de Crèdits. Suplement de Crèdit OOAA ES CASTELL (IMPLANTACIÓ CARRERA PROFESSIONAL)
7. Expedient 8159/2023. Aplicabilitat en el terme municipal de Capdepera de les normes temporals del Decret llei 6/2023, de 2 d'octubre de 2023 de mesures urgents en matèria d'habitatge i la limitació de mesures en determinats àmbits.
8. Expedient 6743/2023. Contractacions. Contracte d'explotació del servei de cinema i projeccions audiovisuals del teatre municipal de Capdepera (2024-2034)
9. Expedient 9652/2023. Contractacions. Contractació del servei d'atenció a la primera infància dels centres públics «Es Ferreret» i «Eriçons» del terme municipal de Capdepera
10.Expedient 7912/2023. Contractacions Patrimonials. Cessió gratuïta del bé moble patrimonial (gegants i caparrots) a associació sense ànim de lucre
11.Expedient 9649/2023. Contractacions. Contractació de la concessió del servei per l'explotació del bar-cafeteria del poliesportiu municipal de Capdepera
12.Expedient 184/2024. Disposicions Normatives. Modificació de Reglament de Taxis
13.Expedient 1476/2024. Encomana de gestió per a desenvolupar el projecte de RUTES GR
14.Expedient 2567/2024. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits

B) ACTIVITAT DE CONTROL
15.Expedient 986/2024. Organització i Disposicions Comunes de Control Intern
16.Decrets i Resolucions (llibre oficial)
17.Notes d'objecció (llibre oficial)

C) PRECS I PREGUNTES