La dotació de serveis de la urbanització de Cala Gat es farà per junta de cooperació

07-Junio-2018
La dotació de serveis de Cala Gat té un pressupost de 3.192.000€ i un termini d’execució de nou mesos. Consisteix en pavimentar els carrers, crear voravies, canviar la xarxa de clavegueram, afegir la xarxa de pluvials i canviar la il·luminació pública. Actualment Cala Gat té uns 90 veïnats, la majoria residents habituals o temporals. L’obra s’ha començat a tramitar a l’àrea d’Urbanisme perquè ha de ser adjudicada durant el 2018. Es realitzarà durant els mesos d’hivern. Cal recordar que la dotació de serveis de les urbanitzacions de Son Moll de baix, Costa de Canyamel i Es Pelats continuen amb el sistema de compensació.

Les dotacions de serveis de les diverses urbanitzacions de Capdepera es varen començar a planificar l’any 2003 i s’havien de dur a terme pel sistema de Cooperació, la qual cosa implica que l’Ajuntament s’encarrega de tot el procediment de administratiu i de contractació de l’obra. A causa de la normativa recollida a la llei orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en concret en relació al mètode de càlcul de la regla de despesa, l’ajuntament no pot fer obres finançades amb quotes d’urbanització, i per aquest motiu, no pot executar les dotacions de serveis. La solució per dur-les a terme passa per fer-les mitjançant el que s’anomena Juntes de Compensació, en les quals són els mateixos veïnats els que han de recaptar els doblers i contractar l’empresa per a què executi l’obra.