Subvencions per a la normalització lingüística municipal per a 2021

15-Setembre-2021
Sal Ajuntament de Capdepera.

L'Ajuntament de Capdepera convoca aquests ajuts per a la normalització a les empreses municipals, amb els objectius següents:

Garantir i estendre la presència de la llengua catalana en l'àmbit socioeconòmic d'aquest municipi.
Treballar en temes de qualitat i diversitat lingüística com a sinònims de qualitat empresarial.
Fer difusió d'aquelles empreses que fomentin la normalització lingüística a la seva empresa.

Data límit de presentació: dia 30 de setembre de 2021.

Línies d'ajut i import
a) Rètols comercials i de vehicles: S'entén per rètol comercial aquell que assenyali la identitat d'una empresa i/o en doni informació. Ha de ser traduïble al català i no s'atorgaran subvencions per a rètols que utilitzin onomatopeies, paraules no traduïbles o que tenguin la mateixa grafia en català que en una altra llengua.
- Versió exclusivament en català: un 50% sobre el cost generat, màxim 350 €.
- Versió en català juntament amb altres llengües: proporcional a l'ús que se'n faci respecte del conjunt de llengües del rètol.
b) Edició o renovació de cartes de restaurants i bars incloent-hi el català: un 50% sobre el cost generat, màxim 400 €.
c) Documents publicitaris o administratius que incloguin el català (targetes, fullets, calendaris, factures i pressupostos, catàlegs ...): 50% sobre el cost generat, màxim 250 €
d) Versió en català a webs: Un 30% del cost sobre la pàgina, amb un sostre de 300€.

Formes de presentació:
Presencial: descarregar el model d'instància i annexos i presentar-los, juntament amb la documentació obligatòria exigida, al registre general.
Telemàtica: 'Tramitació electrònica' i emplenar la sol·licitud, annexos i aportar la documentació obligatòria exigida.

Més informació: 682 34 61 43.