Portal de Transparència

La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de la ciutadania a la informació i la documentació públiques.

La llei també crea un portal de transparència, un registre de grups d'interès i la comissió de garantia del dret d'accés a la informació pública; regula el silenci administratiu positiu i l'exercici del dret d'accés a la informació a partir dels setze anys; fixa en un mes el termini per resoldre les peticions, i estableix un sistema de garanties i reclamacions i un règim sancionador, que inclou, per exemple, multes de fins a 12.000 euros i la destitució d'alts càrrecs per infraccions molt greus. Així mateix, atorga al Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, la facultat de vetllar pel compliment de les obligacions i els drets que estableix.

La iniciativa és aplicable: al Govern de les Illes Balears; a l'administració local; al Parlament i als òrgans estatutaris; a les universitats; als grups d'interès; a les persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o que reben fons públics; als partits polítics; a les organitzacions sindicals i empresarials i a les entitats privades que rebin subvencions.

L'Ajuntament de Capdepera, a fi d'avançar per adaptar-se a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, sense oblidar igualment totes les obligacions de transparència que la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i el bon govern de les Illes Balears estableix, informació que s'anirà classificant segons l'apartat corresponent del Portal.

Per a tal cosa, l'Ajuntament de Capdepera està compromès amb aquests objectius i pretén que el canal preferent d'accés de la ciutadania a la informació sigui a través d'aquest Portal de Transparència, a la següent URL : https://ajcapdepera.sedelectronica.es/transparency

Cal recordar també que a poc a poc s'hi anirà afegint més informació.