Informació sobre el carnet BTP

26-Gener-2016
La seva eliminació és deu a que existeix una categoria dins el carnet únic comunitari amb la qual es podran manejar els vehicles que autoritza l’actual permís BTP (vehicles prioritaris o de servei públic com ambulàncies, policia, taxis, etc.....).

Els titulars del permís BTP podran seguir manejant aquests tipus de vehicles fins que els hi caduqui el seu carnet de conduir. Quan el renovin hauran de presentar el carnet BTP i se’ls hi expedirà el carnet únic europeu amb el qual podran seguir conduint els vehicles autoritzats per l’actual BTP.

La supressió d’aquesta classe de llicència quedarà perfectament reflectida al Reglament general de conductors.

Es publicarà un Real Decret al BOE que inclourà dita modificació i incorporarà a la normativa espanyola la directiva 2014/85/UE sobre el permís de conduir.

Actualment dita supressió del BTP s’està tramitant, només falta el dictamen del Consell d'Estat i la seva posterior publicació al BOE.

CONCLUSIONS:

Els nous aspirants a conductor assalariat o propietaris de Taxis de Capdepera en el moment de demanar una llicència de conducció, hauran de presentar la llicència BTP si encara la tenen en vigor, o el nou carnet comunitari expedit amb data posterior a 31 de desembre de 2015.


Per a més informació: Policia Local de Capdepera