Fes-te la Targeta Intermodal, ara a la Cala Rajada i Capdepera. BUS, TREN I METRO gratis tot el 2023

27-Gener-2023

📍 CALA RAJADA.
2 de febrer - CENTRE CAP VERMELL - de 10 a 14 h i de 15 a 18 h.

📍 CAPDEPERA.
3 de febrer - OFICINA DE TURISME carrer centre, 9 - de 10 a 14 h i de 15 a 18 h.

Cita prèvia: 971 556 479 (OIT Capdepera)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FER-SE LA TARGETA INTERMODAL

Actualment, hi ha dos dissenys de Targeta Intermodal:
Disseny únic pels perfil General, Jove i Pensionista i un disseny específic per al perfil infantil.

Important:
🔺 Només es poden fer la Targeta Intermodal els residents de Mallorca.
🔺 Ha de venir en persona l'usuari que vulgui fer-se la Targeta Intermodal.
🔺 La fotografia es fa al moment, per tant NO cal dur cap fotografia de carnet.
🔺 La primera emissió de la targeta és gratuïta, igual que els canvis de perfil i les
renovacions. En cas de robatori, pèrdua, deteriorament per mala conservació o trencament de la targeta, hauràs d'abonar 8 € per l'emissió d'un duplicat. S'eximeix del pagament de la taxa d'emissió de duplicat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.
🔺 Si ja es té la Targeta Intermodal, però el disseny de la targeta és antic no fa falta canviar-la.

Documentació general comú a tots els perfils
🔺 Document acreditatiu de la residència:
Document oficial (DNI, passaport, permís de conducció o NIE) on surti l'adreça
de Mallorca. Presentar original i fotocòpia. En el cas que en el document oficinal no aparegui l'adreça de Mallorca, s'ha de presentar el certificat d'empadronament.
🔺 Formulari de sol·licitud amb totes les dades.

Documentació específica segons el perfil de la Targeta Intermodal
A més del document acreditatiu de la residència i del formulari:
🔺 PERFIL GENERAL (entre 31 i 64 anys): no és necessari res específic.
🔺 PERFIL INFANTIL (entre 4 i 16 anys):
🔺 Autorització del pare, la mare o el tutor/a (formulari "Sol·licitud per a menors de 14 anys").
🔺 Fotocòpia del DNI de la persona que ho autoritza (pare, mare o tutor legal).
🔺 PERFIL JOVE (entre 17 i 30 anys) i MEMBRES DE FAMÍLIA NOMBROSA GENERAL
🔺 Per acreditar la condició de Família nombrosa general, han de dur original i fotocòpia del títol acreditatiu expedit al territori espanyol o reconegut per un organisme competent de l'Estat Espanyol.
🔺PERFIL PENSIONISTA I ALTRES COL·LECTIUS
a) Persones de 65 anys o més: ): no és necessari cap documentació extra específica.
b) Beneficiaris d'una pensió per jubilació
Original i fotocòpia del certificat acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió per jubilació expedit per la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per l'Institut Social de la Marina o per l'organisme competent en altres casos. En cas de cobrar una pensió provinent d'un país estranger, aquesta ha d'estar reconeguda per l'organisme competent en matèria de Seguretat Social de l'Estat Espanyol.
c) Beneficiaris d'una pensió per viduïtat, amb ingressos econòmics inferiors al salari mínim interprofessional
Original i fotocòpia del certificat acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió per viduïtat expedit per la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per l'Institut Social de la Marina o per l'organisme competent en altres casos.
Còpia de la darrera declaració de l'IRPF o certificat d'ingressos bancaris.
d) Beneficiaris d'una pensió per incapacitat permanent, ja sigui total, absoluta o gran invalidesa, o amb una discapacitat d'un grau igual o superior al 65%
Original i fotocòpia del certificat acreditatiu del grau de discapacitat emès per l'òrgan competent de la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial, o document acreditatiu equivalent.
Si una persona amb discapacitat necessita l'assistència d'una tercera persona per desplaçar-se, la persona acompanyant està exempta de pagament. En aquest cas, s'ha d'aportar l'original i una fotocòpia del certificat acreditatiu d'aquesta necessitat, el qual expedeix la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial.
e) Persones en situació d'atur de llarga durada
Original i fotocòpia de l'informe emès pel SOIB del període ininterromput d'inscripció en situació d'atur (l'informe no pot tenir més de 10 dies naturals d'antiguitat).
f) Persones víctimes de violència de gènere.
Nota important: L'emissió de la targeta no es fa al moment. Es sol·licitarà a la usuària la documentació necessària. Una vegada s'hagi acreditat la situació de víctima de violència de gènere amb l'organisme corresponent, se li lliurarà la seva targeta.
e) família nombrosa perfil especial:
original i fotocòpia del títol acreditatiu expedit al territori espanyol o reconegut per un organisme competent de l'Estat Espanyol.